MENU

Phở
Phở Tái Fillet
$12.99
Filet Mignon Rare Steak
Phở Tái, Chín
$12.99
Filet Mignon, Well-Done Brisket
Phở Tái, Bò Viên
$12.99
Filet Mignon, Beef Meatballs
Phở Chín
$12.99
Well-Done Brisket
Phở Chín, Bò Viên
$12.99
Well-Done Brisket, Beef Meatballs
Phở Tái, Gầu
$12.99
Filet Mignon, Fatty Flank
Phở Đặc Biệt
$13.99
Combination Pho
Phở Tái, Sách
$12.99
Filet Mignon, Tripe
Phở Tái, Gân
$12.99
Filet Mignon, Soft Tendon
Phở Đuôi Bò
$14.99
Oxtail Pho
Phở Tái, Gầu, Gân
$12.99
Filet Mignon, Fatty Flank, Soft Tendon
Phở Tái, Gầu, Gân, Sách
$12.99
Filet Mignon, Fatty Flank, Soft Tendon, Tripe
Phở Sườn bò
$14.99
Beef Back Ribs
Phở Chín, Gầu, Gân, Sách
$12.99
Well-Done Brisket, Fatty Flank, Soft Tendon, Tripe
Phở Chín, Gầu, Gân
$12.99
Well-Done Brisket, Fatty Flank, Soft Tendon, Tripe
Phở Không Thịt
$5.00
Plain Pho No Meat
Cháo Lòng
Cháo Lòng
$8.99
Pork Offal Congee
Side Dish
Extra Meat
$4.99
Extra Noodle
$2.99
Chén Hột Gà
$1.99
Egg With Soup
Sườn Bò
$5.99
Back Ribs
Extra Soup
$2.99
Xí Quách
$4.99
Bone Marrow Soup
Drink
Coke/ Sprite/Diet Coke
$1.99
Herbal Tea
$2.99
Iced Milk Coffee
$4.99
Hot Tea
$1.99
Iced Tea
$0.99