MENU

Phở
P1. PHỞ ĐẶC BIỆT
$13.99
Combination Pho
P2. PHỞ TÁI LĂN
$13.99
Filet Mignon With Garlic
P3. PHỞ TÁI FILLET
$12.99
Filet Mignon Rare Steak
P4. PHỞ TÁI, BÒ VIÊN
$12.99
Filet Mignon, Beef Meatballs
P5. PHỞ TÁI, CHÍN
$12.99
Filet Mignon, Well-Done Brisket
P6. PHỞ TÁI, SÁCH
$12.99
Filet Mignon, Tripe
P7. PHỞ TÁI, GẦN
$12.99
Filet Mignon, Soft Tendon
P8. PHỞ TÁI, GẦU
$12.99
Filet Mignon, Fatty Flank
P9. PHỞ TÁI, GẦU, GÂN
$12.99
Filet Mignon, Fatty Flank, Soft Tendon
P10. PHỞ TÁI, GẦU, GÂN, SÁCH
$12.99
Filet Mignon, Fatty Flank, Soft Tendon, Tripe
P11. PHỞ CHÍN
$12.99
Well-Done Brisket
P12. PHỞ CHÍN, BÒ VIÊN
$12.99
Well-Done Brisket, Beef Meatballs
P13. PHỞ CHÍN, GẦU, GÂN
$12.99
Well-Done Brisket, Fatty Flank, Soft Tendon
P14. PHỞ CHÍN, GẦU, GÂN, SÁCH
$12.99
Well-Done Brisket, Fatty Flank, Soft Tendon, Tripe
P15. PHỞ SƯỜN BÒ
$14.99
Beef Back Ribs
P16. PHỞ ĐUÔI BÒ
$14.99
Oxtail Pho
P17. PHỞ KHÔNG THỊT
$7.99
Plain Pho No Meat
Side Dish
Egg Rolls with Shrimp, Crab, Pork
Extra Meat
$4.99
Egg with Soup/ Chén Hột Gà
$1.99
Back Ribs/ Sườn Bò
$5.99
Extra Noodle
$2.99
Bone with Tendon/ Xí Quách
$3.99
Extra Soup
$2.99
CHẢ GIÒ TÔM CUA THỊT
$6.99
Rice-Cơm
C1/ CƠM KHÂU NHỤC
$15.99
Braised Pork Belly with Steam Rice
C2/ CƠM XÁ XÍU
$14.99
Char Siu with Steam Rice
C3/ CƠM BÒ LÚC LẮC
$15.99
Shaking Beef with Steam Rice
C4/ CƠM GÀ LUỘC
$14.99
Chicken Rice
C5/ CƠM GÀ XỐI MỠ
$14.99
Waterfall Fried Chicken Rice
Cengee - Cháo
C6/ CHÁO GÀ
$9.99
Chicken Congee
C7/ CHÁO LÒNG
$9.99
Pork Offal Congee
Noodle - Mì
C8/ MÌ BÒ LÚC LẮC
$15.99
Shaking Beef Noodle
Drink
Coke/Sprite/Diet Coke
$1.99
Hot Tea
$1.99
Iced Tea
$0.99
Iced Milk Coffee
$4.99
Herbal Tea
$2.99